70+ Contoh Soal Kedudukan dan Fungsi Pancasila Dilengkapi Kunci Jawaban | PKn Kelas VIII Revisi

anantakendek.com | Pada kesempatan kali ini admin akan membagikan kumpulan contoh soal materi kedudukan dan fungsi Pancasila dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn kelas VIII revisi terbaru. Semoga apa yang admin bagikan kali ini dapat membantu Bapak, Ibu Guru, dan peserta didik dalam mencari referensi tentang contoh soal materi kedudukan dan fungsi Pancasila dilengkapi dengan kunci jawaban dalam mata pelajaran PKn kelas VIII revisi terbaru.

70+ Contoh Soal Kedudukan dan Fungsi Pancasila Dilengkapi Kunci Jawaban | PKn Kelas VIII Revisi

Gambar: freepik.com

1. Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai … Dalam hal menyaring budaya asing maka kedudukan Pancasila berfungsi sebagai ....
A. Dasar negara Indonesia
B. Etika hidup bangsa
C. Filsafat hidup bangsa
D. Jiwa dan kepribadian bangsa

2. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai.... 
A. Pedoman hidup
B. Sumber hukum
C. Dasar negara
D. Perjanjian luhur

3. Salah satu bentuk pengamalan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ialah ....
A. menghargai hasil karya orang lain
B. menghormati hak orang lain
C. menolong orang lain agar mampu berdikari
D. rela berkorban demi kepentingan bangsa

4. Setiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat, dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan . Hal ini berarti Pancasila....
A. Saling terkait
B. Disusun secara hierarkis piramida
C. Multi tafsir
D. Merupakan ideologi terbuka

5. Bangsa Indonesia telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonsia ....
A. mempunyai pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah bangsa
B. tidak perlu tahu ideologi bangsa lain yang berasal dari luar
C. telah menunjukkan kepada dunia akan keberhasilannya dalam berjuang melawan penjajah
D. tidak perlu menjalin kerja sama dengan bangsa bangsa yang pernah menjajah Indonesia

6. Pandangan hidup merupakan....
A. Cara pandang
B. Landasan berpikir
C. Dasar kehidupan
D. Sumber kehidupan

7. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan merupakan fungsi Pancasila sebagai ....
A. dasar negara
B. pandangan hidup bangsa
C. perjanjian luhur bangsa Indonesia
D. tujuan bangsa Indonesia

8. Ciri watak menonjol yang ada pada banyak warga suatu kesatuan nasional merupakan....
A. Kepribadian Rakyat
B. Ciri masyarakat
C. Kepribadian nasional
D. Kepribadian bangsa

9. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia karena ....
A. Pancasila diusulkan oleh founding fathers Indonesia
B. Nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia
C. Pancasila dapat dijadikan alat sebagai pemersatu bangsa
D. Pancasila dianggap sangat demokratis sehingga cocok untuk NKRI

10. 'Weltanschauung' artinya....
A. Dasar hidup
B. Dasar negara
C. Falsafah bangsa
D. Falsafah hidup

11. Tiga fungsi pokok Pancasila adalah ....
A. pandangan hidup, ideologi, dasar negara
B. lambang negara, jiwa bangsa, ideologi
C. pemersatu, penguat, pengokoh
D. pandangan hidup, tujuan hidup, nilai hidup

12. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, artinya....
A. Sumber seluruh hukum di Indonesia
B. Sumber hukum pemerintahan
C. Sumber hukum undang-undang
D. Sumber hukum pidana

13. Pancasila sebagai sebuah dasar negara memuat sebuah nilai dasar, yakni ....
A. nilai yang tercermin dalam setiap kehidupan nyata rakyat Indonesia
B. nilai yang terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat
C. nilai yang terwujud dalam kehidupan hukum pemerintahan
D. nilai yang berasal dari budaya atau kultur bangsa Indonesia

14. Pancasila merupakan ideologi....
A. Terbuka
B. Tertutup
C. Semi terbuka
D. Semi tertutup

15. Rumusan Pancasila yang resmi tercantum dalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Piagam Jakarta
C. Batang Tubuh UUD 1945
D. Dokumen resmi negara

16. Dasar negara Pancasila tidak bisa diganti dengan dasar negara lain, karena Pancasila mengandung nilai yang berasal dari....
A. bangsa Indonesia dan bangsa lain
B. bangsa Indonesia sendiri
C. warisan penjajah
D. budaya bangsa

17. Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila disebut sebagai ....
A. alat pemersatu
B. perjanjian luhur
C.  Jiwa dan kepribadian bangsa
D. moral pembangunan

18. Berikut perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat adalah....
A. masa bodoh dengan orang lain
B. melakukan kerja bakti 
C. melakukan ronda pada malam hari
D. tidak menganggu ibadah orang lain

19. Upaya yang paling tepat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat adalah ....
A. mengkaji dan membandingkan dengan negara lain
B. dapat menghapal sila-sila Pancasila dengan baik
C. mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari
D. mengerti dan memahami Pancasila

20. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan....
A. sebagai cita-cita yang akan dituju bangsa Indonesia
B. sebagai sumber dari segala sumber hukum yang belaku di masyarakat
C. sebagai simbol negara
D. sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia

21. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan ..... 
A. norma dasar yang menjadi pedoman hidup manusia Indo­nesia
B. penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia
C. cara pandang bangsa Indo­nesia dalam menghadapi ke­merdekaan
D. kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat In­donesia

22. Berikut ini adalah kedudukan dan fungsi Pancasila, kecuali....
A. pandangan hidup bangsa
B. sumber dari segala sumber hukum
C. perjanjian luhur rakyat
D. simbol yang menjadi kebanggaan Negara

23. Pancasila disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam suatu sidang lembaga di bawah pimpinan ….
A. Ketua dari Konstituante, Wilopo
B. Ketua dari PPKI, Ir. Soekarno
C. Ketua dari BPUPKI, Radjiman Widiodiningrat
D. Ketua dari MPRS, Jenderal A.

24. hukum yang ada di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila sebagai....
A. dasar negara
B. kepribadian bangsa
C. sumber dari segala sumber hukum
D. perjanjian luhur rakyat

25. Pancasila mempersatukan dan menberi petunjuk untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat Indonesia. hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai ....
A. ideologi negara
B. pandangan hidup
C. cita-cita bangsa
D. dasar negara

26. Berikut ini yang tidak termasuk ciri orang yang bermoral Pancasila adalah....
A. segala tindakan harus mendapat pujian dari masyarakat
B. berhati-hati dalam mengambil keputusan
C. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan sendri
D. semua masalah diselesaikan secara musyawarah

27. Berikut ini merupakan lambang sila ke 5 Pancasila yaitu....
A. Rantai
B. Kepala sapi
C. Bintang
D. Padi dan kapas

28. Pancasila juga disebut sebagai way of life. Hal ini berarti Pancasil mempunyai fungsi sebagai ....
A. jiwa bangsa Indonesia
B. ideologi negara
C. pandangan hidup bangsa Indonesia
D. negara

29. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara bagi bangsa Indonesia yaitu....
A. Pancasila menjadi milik pejabat Indonesia
B. Pancasila menjadi landasan pembenar tindakan penguasa
C. Pancasila sebagai alat pemecah belah persatuan
D.Pancasila menjadi pedoman menyelesaikan konflik

30. Kedudukan pokok Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam....
A. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 1
B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
D. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4

31. Istilah pancasila pertama kali dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit yang terdapat dalam kitab Negarakertagama karangan....
A. Empu Gandrung
B. Empu Prapanca
C. Empu Tantular
D. Empu Santoso

32. Nlai yang terkandung pada sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah....
A. saling mencintai sesama manusia
B. mencintai tanah air dan bangsa
C. menghormati hak orang lain
D. menghargai pendapat orang lain

33. Dasar negara Pancasila tidak bisa diganti dengan dasar negara lain, karena Pancasila mengandung nilai yang berasal dari....
A. bangsa Indonesia dan bangsa lain
B. bangsa Indonesia sendiri
C. warisan penjajah
D. pemberian negara lain

34. menghargai pendapat orang lain, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, merupakan nilai dari Pancasila sila....
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Persatuan Indonesia
C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

35. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kedudukan yang bersifat....
A. sementara, tidak dapat diubah
B. tetap, abadi, dapat diubah
C. tetap, abadi, tidak dapat diubah
D. tidak dapat diubah, sementara

36. Pancasila dijadikan sebagai perintis, petunjuk dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya yang timbul dalam masyarakat. Maka Pancasila sebagai....
A. dasar negara
B. ideologi bangsa
C. kepribadian bangsa
D. pandangan hidup bangsa

37. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah....
A. Memberi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
B. Menjadi paradigma pembangunan Indonesia
C. Mengatur seluruh penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia
D. Menjadi petunjuk tingkah laku bangsa Indonesia

38. Sistematika sila-sila dalam Pancasila disebut juga sistematik hierarkis, yaitu....
A. sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan urutannya, artinya sama saja
B. merupakan bagian yang tak terpisahkan
C. kelima silanya merupakan suatu rangkaian bertingkat
D. sila kedua merupakan penjelasan sila pertama, sila ketiga merupakan penjelasan sila kedua

3. Akibat jika suatu negara tidak memiliki dasar negara adalah....
A. Negara semakin kokoh dan kuat
B. Negara akan mudah hancur
C. Masyarakat akan semakin kompak
D. Persatuan kesatuan selalu terjaga

40. Pancasila disahkan atau ditetapkan pada tanggal ....
A. 29 Mei 1945
B. 31 Mei 1945
C. 18 Agustus 1945
D. 1 Juni 1945

41. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut kecuali ....
A. Dasar Negara
B. Jiwa dan kepribadian bangsa
C. Pandangan hidup
D. Peraturan perundangan yang tertinggi 

42. Rumusan Pancasila yang resmi tercantum dalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Piagam Jakarta
C. Batang Tubuh UUD 1945
D. Dokumen resmi negara

43. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu Panca dan Sila. Arti kata Panca adalah....
A. Asas
B. Lima
C. Sendi
D. Dasar

44. Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Dalam hal ini Pancasila disebut sebagai ....
A. alat pemersatu
B. perjanjian luhur
C. Jiwa dan kepribadian bangsa
D. moral pembangunan

45. Pancasila adalah jiwa rakyat agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pernyataan tersebut menunjukkan fungsi Pancasila sebagai....
A. Jiwa bangsa
B. Kepribadian bangsa
C. Ideologi bangsa
D. Perjanjian luhur bangsa

46. Upaya yang paling tepat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat adalah ....
A. mengkaji dan membandingkan dengan negara lain
B. dapat menghapal sila-sila Pancasila dengan baik
C. mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari
D. mengerti dan memahami Pancasila

47. Secara historis istilah ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh ....
A. Destutt de Tracy
B. Leibniz
C. Napoleon
D. Karl Marx

48. Istilah Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Namun, rumusannya terdapat dalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Piagam Jakarta
C. Buku Sutasoma
D. Buku Negara Kertagama

49. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum di Indonesia adalah ....
A. Ketetapan menteri
B. PP
C. UUD
D.Pancasila

50. Pernyatan-pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali....
A. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa
B. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia
C. Pancasila adalah sumber tertib hukum tertinggi
D. Pancasila adalah landasan idiil bangsa Indonesia

51.semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap nilai Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah penjabaran dari nilai dasar tersebut. Penjelasan di atas merupakan fungsi Pancasila sebagai ....
A. dasar negara indonesia
B. kepribadian bangsa indonesia
C. perjanjian luhur bangsa indonesia
D. sumber dari segala sumber hukum

52. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan .....
A. norma dasar yang menjadi pedoman hidup manusia Indonesia
B. penjabaran dari pola perilaku hidup manusia Indonesia
C. cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan
D. kristalisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia

53. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, oleh karena itu sila-sila pancasila tidak dapat dilaksanakan secara....
A. Bersamaan
B. serasi dan seimbang
C. berkesinambungan
D. terpisah-pisah

54. Mewujudkan keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, merupakan perwujudan nyata Pancasila, yaitu sila....
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

55. Perwujudan dari paham kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun merupakan ciri atau karakteristik dari Pancasila yaitu sila ....
A. Ketuhana Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

56. Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan tuntunan kepada manusia agar ....
A. Menghormati keputusan pimpinan rapat
B. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain
C. Menghormati orang lain yang lebih tua
D. Tidak bergaya hidup mewah dan individualis

57. Jumalah keseluruhan isi butir sila Pancasila adalah....
A. 45 butir
B. 40 butir
C. 38 butir
D. 36 butir

58. Maksud dari Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indo­nesia adalah bahwa Pancasila se­bagai .....
A. pusat pandangan hidup bang­sa dalam menjalankan roda pemerintahan negara dan kehidupan bermasyarakat
B. sumber kekuatan nilai dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan
C. pusat segala tindakan dan perilaku bangsa Indonesia untuk menjalankan hidupnya dalam masyarakat dan Negara
D. sumber acuan dalam berting­kah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara

59. Dalam rapat OSIS Malika tidak setuju dengan pendapat Marshanda, dia mengatakan bahwa pendapat Marshanda tidak masuk akal dan pendapatnyalah yang paling bagus. Sehingga terjadilah keributan dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat OSIS tersebut. Sikap Malika di atas tidak sesuai dengan isi butir sila keempat Pancasila, yaitu....
A. menghormati hak orang lain
B. tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
C. mengembangkan sikap adil terhadap sesama
D. berani membela kebenaran dan keadilan

60. Pancasila sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia membedakan dengan bangsa lain. Hal ini Pancasila disebut sebagai ....
A. alat pemersatu
B. perjanjian luhur
C. jiwa dan kepribadian bangsa
D. moral pembangunan

61. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta. asal kata Panca (lima) dan Sila ( sendi. azas), berati batu sendi yang lima. juga berati pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama). Terdapat dalam buku Negarakertagama dan sutasoma karangan....
A. Prapanca dan Tantular
B. Notonegara
C. Empu Panuluh
D. Empu sedah

62. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila.setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental(penjabaran dari nilai dasar).pernyataan di atas merupakan penjelasan kedudukan Pancasila sebagai ... janjian luhur
A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
B. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
C. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
D. Pancasila sebagai perjanjian luhur

63. Perhatikan beberapa sikap berikut!
1) Mengutamakan semangat primordialisme dan chauvinisme
2) Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang dihormati
3) Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok
4) Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang tinggi
5) Bersedia melakukan pengorbanan pribadi demi kepentingan bangsa dan negara
6) Berupaya keras mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka,bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Komitmen yang dimiliki para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ditunjukkan oleh sikap nomor ....
A. 1), 2), dan 3)
B. 2), 3), dan 4)
C. 3), 4), dan 5)
D. 4), 5), dan 6

64. “Diantara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental azas kerohanian Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam kehidupan kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum yang mempunyai hakekat dan kedudukan yang tepat, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk, dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat di ubah”. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara.
Pernyataan tersebut di atas dikemukakan oleh....
A. Notonegara
B. Ir.Soekarno
C. Mr.Soepomo
D. Muh.Yamin

65. Kata kata pancasila dapat ditemukan pada kitab sutansoma yakni pada masa kerajaan ....
A. Singasari
B. Kediri
C. Tarumanegara
D. Majapahit

66. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara
(2) Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
(3) Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan pembangunan
(4) Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila.
Manakah yang merupakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

67. Pancasila memuat nilai nilai yang bersifat mendasar dan tidak langsung bersifat operasional karena pancasila sebagai ....
A. Idiologi nasional
B. Idiologi pembanguna
C. Idiologi terbuka
D. Idiologi masa depan

68. Menurut Ir.Soekarno.Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat.dengan demikian.Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi.
Dibawah ini yang bukan fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa indonesia ....
A. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia
B. Pancasila sebagai satu-satunya Azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
C. Pancasila sebagai moral pembangunan
D. Pancasila sebagai pengaruh ideologi

69. Salah satu bentuk pengamalan pancasila kemanusiaan yg adil dan beradab ialah ....
A. Menghargai hasil karya orang lain
B. Menghormati hak orang lain
C. Menolong orang lain agar mampu berdikari
D. Rela berkorban demi kepentingan bangsa

70. Tiga fungsi pokok pancasila adalah ....
A. Pandangan hidup idiologi dasar negara
B. Lambang negara jiwa bangsa idiologi
C. Persatuan penguat pengukuh
D. Pandangan hidup tujuan hidup nilai hidup